دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسن   کریم زادگان

پست الکترونیکی : drkarimzadegan@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت محیط زیست

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

حسن کریم زادگان

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : دانشیار

^